سه شنبه ١٣٩٧/١١/٢    EN

روش تحقیق مقدماتی

عنوان کارگاه

هجده و نوزده اردیبهشت هزاروسیصدو نود ویک

تاریخ برگزاری 

  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم - پزشکی کرمان_ پایگاه تحقیقات بالینی بیمارستان شفا

 محل برگزاری

خانم دکتر نرگس خانجانی 

 نام اساتید ( CV)

دریافت فایل 

 برنامه کارگاه

دریافت فایل

 سرفصل های آموزشی

اعضاء هیات علمی

 گروه هدف

                 اعضاء هیات علمی

شرایط افراد شرکت کننده

چهار راه فرهنگیان معاونت تحقیقات و فناوری _دفتر روابط بین الملل
شماره تماس _2120546

آدرس و شماره تلفن تماس

خانم برجسته

 کارشناس مسئول

  (ندارد ( دارای مجوز شورای پژوهشی می باشد

 امتیاز باز آموزی

ندارد 

 مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

 

 مهلت ثبت نام

 

 هزینه ثبت نام

 

 توضیحات


عناوین مهم